DINING ROOM
餐厅

無同餐桌

家宴的品貌,生活的写照
無同餐厅空间,温度凝聚家庭实力、情感和传承的落脚点。
温情之中,大家风范
诗礼传承,大家门第的选择